Grupę ARSTAN tworzy zespół specjalistów posiadających ogromne doświadczenie zawodowe, doskonale przygotowanych merytorycznie do prowadzenia zajęć edukacyjnych, którzy pragną podzielić się z Państwem swoją wiedzą.

Nasza oferta szkoleniowa skierowana jest przede wszystkim dla:

- kierowników jednostek sektora finansów publicznych (np. dyrektorów rządowych lub samorządowych jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, podmiotów leczniczych itp.),
- pracowników jednostek sektora finansów publicznych lub innych osób, którym odrębną ustawą lub na jej podstawie powierzono wykonywanie obowiązków w takiej jednostce, których niewykonanie lub nienależyte wykonanie stanowi czyn naruszający dyscyplinę finansów publicznych (np. zastępcy dyrektorów ds. ekonomicznych lub finansowych, główni księgowi, pracownicy komórek zamówień publicznych, kontrolerzy wewnętrzni itp.),
- osób wchodzących w skład organu wykonującego budżet lub plan finansowy jednostek sektora finansów publicznych albo organu zarządzającego podmiotu niezaliczanego do sektora finansów publicznych, któremu przekazano do wykorzystania lub dysponowania środki publiczne, lub zarządzającego mieniem tych jednostek lub podmiotów (np. członkowie rad gmin, powiatów, członkowie zarządów spółek komunalnych itp)
- osób wykonujących w imieniu podmiotu niezaliczanego do sektora finansów publicznych, któremu przekazano do wykorzystania lub dysponowania środki publiczne, czynności związane z wykorzystaniem tych środków lub dysponowaniem tymi środkami (np. prezesi i członkowie zarządów fundacji, członkowie zarządów stowarzyszeń itp.)
- pracowników organów sprawujących nadzór nad jednostkami sektora finansów publicznych, organów kontroli lub jednostek prowadzących kontrolę jednostek sektora finansów publicznych (pracownicy urzędów gminy, urzędów miasta, starostw zajmujących się kontrola zewnętrzną itp.) - pracowników podmiotów zobowiązanych do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w praktyce (zarówno wykonawców jak i zamawiających)

Zakres szkoleń prowadzonych organizowanych przez nas obejmuje następujący zakres:

- prawo zamówień publicznych,

Celem szkoleń z zakresu prawa zamówień publicznych jest nabycie wiedzy praktycznej z zakresu udzielania zamówień publicznych w świetle przepisów ustawy.

-naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

Zasadniczym celem szkoleń z zakresu naruszenia dyscypliny finansów publicznych jest uzyskanie niezbędnej wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz niektórych innych ustaw, która zacznie obowiązywać w I kwartale 2012 r.

Gwarancją wysokiej jakości prowadzonych przez nas szkoleń jest doskonała kadra doświadczonych wykładowców posiadających niezbędną wiedzę praktyczną w danej dziedzinie oraz umiejętności przekazywania wiedzy.

Zapewniamy wszelkie materiały i pomoce dydaktyczne.

Szczegółowe informacje o szkoleniach znajdziecie Państwo w zakładce Aktualności. Serdecznie zapraszamy!

Szkolenia z zakresu zamówień publicznych oraz naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

 

04-175
Warszawa
ul. Ostrobramska
75C lok 3.19

+48 22 893 31 02
660 445 545
kancelaria@arstan.pl

© 2012 GRUPA ARSTAN Sp. z o.o.
Kopiowanie treści bez zgody
właściciela witryny zabronione.

Agencja Reklamy Draft Media